Baaz lessen

De Baaz-methode is een programma gericht op sociaal emotioneel leren voor leerlingen in het Praktijkonderwijs.

De Baaz lessen zijn ontwikkeld in het Praktijkonderwijs en de map wordt inmiddels met veel enthousiasme gebruikt op vele scholen voor Praktijkonderwijs. Het is een methode door en voor het Praktijkonderwijs.

De methode bevat een lessenreeks voor klas 1, klas 2 en de bovenbouw. Er is sprake van een opbouw. In klas 1 komen de meest basale algemene competenties aan bod. Denk aan vaardigheden als samenwerken, omgaan met elkaar en hoe gaan we om met onze eigen emoties en die van een ander. Zo leren leerlingen belangrijke zelfregulatie vaardigheden en wordt hun zelfredzaamheid / zelfstandigheid daarin bevorderd.

In klas 2 gaan we deze thema’s verdiepen en gaan we ook steeds meer richting morele vraagstukken en het maken van keuzes hierin.
Voor klas 2 is een stagelogboek ontwikkeld, gericht op de interne stage.
Het interne stagelogboek is beschikbaar in boekvorm of als app.

In de bovenbouwmap ligt de nadruk op de algemene competenties gericht op stage en uitstroom naar werk in combinatie met loopbaan oriëntatie (LOB).
Voor de bovenbouw leerlingen is ook een stagelogboek gemaakt, gericht op de externe stage, beschikbaar in boekvorm of als app.

In de bovenbouw ligt het accent in de Baaz-les steeds meer op het leren van elkaar. We noemen dat “Levelen”. Leerlingen spelen situaties na die ze hebben ervaren op hun stage en waarbij ze hulp nodig hebben. Door middel van vragen te stellen en Tops en Tips te geven, helpen leerlingen elkaar deze problemen op te lossen. De docent heeft de rol van coach en begeleidt het gesprek.

In de Baaz lessen maken we gebruik van filmfragmenten die we analyseren samen met de leerlingen. We zetten zogenaamde “Verhaal kaarten” in, waarover de leerlingen met elkaar in gesprek gaan. Het zijn ook situaties die kunnen worden nagespeeld met elkaar.

Leerlingen helpen elkaar met “omdenken”. Ze geven aan hoe iemand het anders had kunnen doen in die situatie. Ze geven elkaar daarbij Tops en Tips.

Hiervoor maken we gebruik van 2 posters die in de klas en in de school worden opgehangen. Op de ene poster staan de 5 G’s en op de andere poster staan positieve en negatieve gedachten. Met behulp van de posters kunnen situaties worden geanalyseerd en worden leerlingen zich bewust van hun gedrag en welke keuze hieraan ten grondslag ligt.

De Baaz-lessen versterken het zelfbeeld van de leerlingen.

Hoe kijken leerlingen naar situaties waarin ze zitten? Hoe denken ze daarover? Welk gedrag vertonen ze daarbij en wat voelen ze?

De Baaz-map bestaat uit een werkmap voor de leerlingen en een handleiding voor docenten. Er is gekozen voor een persoonlijke werkmap voor de leerlingen. In de werkmap zitten werkbladen die aansluiten bij de thema’s en de afzonderlijke lessen. Hierop vindt de verwerking van de lessen plaats. Leerlingen kunnen daarnaast ook eigen werkstukken, tekeningen en foto’s toevoegen.

Voor een goede introductie van elke Baaz-les en een goed verloop van de lessen, is er voor elke les een korte Powerpoint (PPT) presentatie gemaakt met de lesdoelen en het lesverloop.

We werken op dit moment aan een meer gevarieerd aanbod voor sociaal emotioneel leren in de school. De Baaz lessen worden uitgebreid door vaardigheden aan te bieden tijdens gym- en dramalessen. Op deze manier ontstaat een gevarieerd pakket dat de rode lijn voor het sociaal emotioneel leren in de school verder bevordert en verstevigt.

Baaz en Bewegen
Inmiddels hebben we met input van docenten uit het praktijkonderwijs ook een les kist ontwikkeld voor het bewegingsonderwijs. De gymlessen sluiten aan op de vaardigheden die worden aangeboden tijdens de Baaz lessen.

Baaz en Drama
De vaardigheden die tijdens de Baaz lessen worden besproken, komen op een andere manier ook aan bod tijdens drama-lessen. We bieden daarvoor een aantal zogenaamde “Spellessen” aan.